Política de qualitat

L’activitat que TCMAN considera d’acord amb la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001 és:

 • Disseny i desenvolupament de Software de Gestió de manteniment.
 • Comercialització de Programari de Gestió de manteniment.
 • Instal·lació de Programari de Gestió de manteniment.
 • Manteniment del programari desenvolupat.

La declaració de Política recull com a línies mestres:

 1. Complir amb els requisits legals, i satisfer les exigències, requisits i Expectatives explícites i implícites dels nostres clients, realitzant per a això l'avaluació i aplicació d'aquests requisits.
 2. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat.
 3. Implantar els indicadors de qualitat, així com realitzar un seguiment de l'nivell de progrés dels mateixos, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el servei i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.
 4. Ser respectuosos amb el medi ambient reduint a l'mínim la contaminació i la producció de residus per conservar els recursos.
 5. Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en el possible els mateixos i reduint els avaluats.
 6. Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.
 7. Consolidar el procés de millora contínua en l'acompliment de totes les activitats realitzades en tcman.
 8. Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.

La Direcció de TCMAN fa aquesta política accessible i la posa a disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per al públic en general.

Parc Tecnològic Barcelona Nord

Marie Curie 8, 08042 Barcelona Spain

T +34 932 917 766
F +34 932 917 600

info@tcman.com
tcman.com

La Política es manté a el dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions al sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l’entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s’estableixin programada i periòdicament.