Avís legal

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.tcman.com (en endavant, la Pàgina) titularitat de Tecnologia a les mans, amb NIF B61397055 i adreça a Passeig Maragall, 120, Oficina 2 i 3 contacte: Eloy Ortega Vigara.

La utilització de la Pàgina requereix l’acceptació de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina.

Ús de la pàgina

L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

TCMAN actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquest avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

TCMAN podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari al que expressat en el present Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

TCMAN no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de TCMAN.

Enllaços o links

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de TCMAN que no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a el tractament de les seves dades de caràcter personal. TCMAN recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de TCMAN ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. TCMAN es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Menors d'edat

TCMAN recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

TCMAN els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que es pugui decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i a quins no.

Responsabilitats

TCMAN no serà responsable directa ni subsidiàriament:

  • La qualitat de el servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  • Els danys que es puguin causar en els equips de l'usuari per la utilització de la Pàgina.
  • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. TCMAN no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

  •  Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a TCMAN per mitjà de la Pàgina.
  • De la realització de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.
  • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Fur

El present Avís Legal es troba redactat en castellà i sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació d’clàusules estableix el present Avís Legal es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.

Si alguna de les clàusules descrites a l’Avís Legal fos declarada nul·la i sense efecte, continuaran essent d’aplicació les restants, sense que hagin de quedar afectades per la declaració de nul·litat.

Darrera actualització: 19 de gener de 2021.