GIM, all you need

Control, adaptabilitat i potència

GIM permet per la seva versatilitat la seva utilització en diversos àmbits: indústries, facilities, healthcare, flotes, i serveis de manteniment. Disponible en diverses versions adaptades als nostres clients i sempre amb la garantia i seguretat d’un líder mundial en GMAO.

Versió 11.0

Novetats

Mobilitat GIM Android

GIM Android és una APP (no és una aplicació browser) que funciona en tots els dispositius Android 2.2 o posterior. Treballa sense necessitat de cobertura (només necessària per a la recepció i tornada de la informació al servidor). Amb GIM Android, l’operari és completament autònom per realitzar totes les tasques de manteniment. Entre d’altres, disposa de les següents funcions:

Gestió completa d'avisos i ordres de treball (correctives, preventives, conductives i/o predictives).

Funcionament integrat amb codi de barres, QR i NFC.

Inventari de equips.

Regularització de magatzems.

Treball amb materials, temps de mà d'obra (interna i subcontractes) i check list.

Control de presència dels operaris en les instal·lacions.

Accés a la documentació tècnica dels equips.

Accés a l'historial dels equips.

Associació d'imatges, vídeo i veu en les intervencions.

Reassignació, acceptació i rebuig de les ordres de treball (sota permisos configurables).

Tot això des d'un interfície fàcil d'usar, amigable i eficient.

Gestió Integral de Manteniment

GIM és tot el que necessites,sol·licita una demo

Quadressinòptics

Visualització gràfica en temps real d’avisos, incidències, ordres de treball i canvis d’estat de sobre diagrames sinòptics de màquines i instal·lacions. L’usuari pot navegar entre aquests plànols i visualitzar en ells alertes gràfiques provocades per avaries en equips o manteniments pendents de realització.

Aquestes alertes són configurables mitjançant regles que permeten definir quins equips (segons criticitat, tipologia, etc.) o quins tipus de manteniments han de visualitzar-se en els sinòptics i de quina manera (icona a mostrar, amb intermitència o sense ella, etc.).

Assignació dinàmica de la càrrega de treball

El mòdul d’assignació de càrrega de treball, permet a l’usuari planificar la càrrega de treball dels operaris, en funció de les dates, tipus de manteniment a realitzar i altres paràmetres o variables com poden ser els tipus d’intervenció, causa de la fallada, criticitat, tipus d’equip, instal·lació, client, zona, etc.

L’assignació de cadascuna de les tasques es pot realitzar de forma visual, senzilla i àgil a operaris, grups, equips, torns, i pot configurar-se per calendaris (en manera Outlook o uns altres) o per cues de treball.

Gestió de notificacions automàtiques

GIM disposa d’un mòdul de notificacions automàtiques totalment parametritzable per l’usuari que permet configurar tantes regles de notificació com siguin necessàries i sota les combinacions de paràmetres que l’usuari estimi oportunes.

És possible configurar regles de notificació vinculades a avisos, ordres de treball, assignacions de mà d’obra, moviments de magatzem, retards, compliments d’avisos o ordres de treball i pressupostos.

Coordinació d'activitats empresarials

Per a les activitats realitzades per empreses externes són exigibles una sèrie de documents específics de l’activitat desenvolupada i amb una caducitat determinada (particular per a cada cas i document). GIM integra les següents funcionalitats:

Definició de la documentació exigida a cada proveïdor o grup de proveïdors (per part de la propietat).

Pujada de la documentació per part del proveïdor de la documentació exigida.

Validació per part de la propietat de la documentació aportada pel proveïdor.

Control de la caducitat de la documentació aportada, amb regles de notificació de caducitats.

Acceptació o denegació de l’accés del proveïdor a les instal·lacions de la propietat.

Geolocalització d'equips i operaris

GIM disposa d’un mòdul de georeferenciació que permet situar els equips i els operaris en un mapa.

En el cas d’equips fixos georefrenciats, equips mòbils amb sistemes GPS i operaris amb dispositius Android, és possible visualitzar en temps real la ubicació instantània de cadascun d’ells i l’historial d’ubicacions.

A més, per a edificis o instal·lacions es poden incloure plànols Autocad o imatges en diferents formats on se situen els equips de forma gràfica.

Tasques Outlook en la càrrega de treball

La planificació dels treballs es pot exportar a Outlook mostrant-se les ordres de treball com a tasques de Outlook.

Posada en marxa ràpida

Importació de dades mitjançant plantilles d’Excel. GIM disposa d’un mòdul de generació de plantilles Excel que permet que el propi usuari pugui emplenar-les i realitzar la importació de les dades ell mateix i incrementalment.

Mitjançant aquestes plantilles, és possible importar a l’aplicació, informació rellevant com a estructures d’arbre departamental i funcional, equips, centres de treball, clients, proveïdors, operaris, usuaris, gammes completes de manteniment, magatzems i referències de magatzem. Aquests processos automatitzats de càrregues de dades, ens permeten realitzar una posada en marxa ràpida de la nostra solució de manteniment

Nova eina Audit Trail

Audit Trail és una eina que permet a un usuari administrador i gestor de l’aplicació consultar totes les accions d’inserció, actualització i esborrat de registres que han realitzat cadascun dels usuaris en la base de dades.

Les opcions que volem considerar per al seu control (insercions, actualitzacions i/o esborrats), són totalment configurables per a cadascun dels usuaris de l’aplicació.

Gestió completa de EPIs

GIM disposa d’un mòdul de gestió d’eines i EPIs que permet controlar les quantitats disponibles de cadascuna d’elles, a quines persones han estat lliurades i quan, així com els perfils que han de tenir els operaris que les utilitzin.

A més, en la configuració de les tasques de manteniment, es poden associar eines i EPIs a operacions concretes, indicant si el seu ús és obligatori o recomanat, validant el seu ús i coneixement per part dels operaris.

Gammes tècnic-legals

Tcman ofereix als seus clients un servei d’implantació de gammes de manteniment tècnic-legal i el seu posterior manteniment i actualització any rere any per als següents grups d’equips:

Climatització

Aigua calenta sanitària

Protecció contra incendis

Legionella

Instal·lacions frigorífiques

Baixa tensió

Àmbits d'aplicació

Actualment, GIM està implantada com a solució de manteniment en els següents sectors:

Flotes de vehicles (autobusos, camions, cisternes, etc.)

Empreses mantenidores

SAT

Plantes de producció (automoció, alimentació, químic, etc.)

Laboratoris farmacèutics

Edificis d'oficines i hotels

Ajuntaments, universitats i hospitals

Carreteres, autopistes i infraestructures de ferrocarrils

Obra civil

Trànsit (sistemes de peatge, senyalització, etc.)

Enllumenat públic

Integració amb altres sistemes i Scadas

Gràcies a la facilitat d’adaptació i personalització del sistema a les necessitats de cada client, GIM disposa d’una gran capacitat d’integració amb altres sistemes, permetent així ser integrat en els processos o circuits de treball de cada client i adaptant-se als sistemes corporatius de gestió ja implantats.

Actualment, en les diferents instal·lacions en les quals es troba implantat, GIM està integrat amb altres sistemes com SAP, Navision, AS-400, sistemes SCADA, etc., així com múltiples sistemes gestors d’incidències.

Aquestes integracions solen ser bidireccionals, és a dir, són tots dos sistemes els que envien i reben informació per mantenir la coherència i sincronització de les dades entre les dues aplicacions.

Mòdul de facturació

GIM disposa d’un mòdul de pressupostos i facturació, que permet associar ordres de treball a pressupostos de manteniment, i la generació d’albarans i factures de venda a partir dels treballs realitzats.

L’usuari disposa d’una traçabilitat completa dels costos i preus de venda vinculats a les ordres de treball realitzades.

Business Intelligence

GIM incorpora Business Intelligence (B.I.), solució composta per eines d’anàlisis i suport les quals ajuden principalment a la presa de decisions i així poder tenir una visió més clara i intel·ligent del negoci.

Mitjançant la utilització de taules dinàmiques en format Excel, l’usuari pot combinar i creuar variables de decisió, així com generar gràfics per a la seva representació.

L’execució global dels indicadors, el monitoratge de les tendències en el temps i l’avaluació de la instal·lació comparant-les amb unes altres és un procés bàsic en el control que l’empresa necessita dur a terme i que amb Business Intelligence és possible.

Indicadors configurables

Els Indicadors Clau d’Acompliment (KPI) són mesuraments quantificables, acordades per endavant, que reflecteixen els factors crítics d’èxit d’una organització. Els KPI són importants per a l’organització perquè són altament efectius per exposar, quantificar i visualitzar deficiències.

Els K.P.I. en GIM s’adapten a cada organització reflectint els seus objectius, podent-se modificar a mesura que van canviant les metes de l’organització, ajudant a eliminar totes les activitats que no són necessàries, i quantificant ineficiències, contribuint així a una millora global del sistema.

Gestió de documentació patrimonial

En la gestió patrimonial té especial importància l’organització i disponibilitat de la documentació, tant legal com tècnica. GIM disposa de tot un mòdul de gestió patrimonial complet.

Control presencial

Des de GIM web podem fitxar i gestionar els fitxatges, perquè ens arribin notificacions automàtiques en el cas que una persona hagi fitxat fora del seu rang horari. GIM Android permet un control de presència, mitjançant lectura d’etiquetes NFC, tenint etiquetades entrades i sortides podem controlar quan accedeixen als edificis el personal de manteniment i quan han realitzat el manteniment. Des GIM ja tenim disponible la gestió de torns que permetrà organitzar els calendaris del seu personal d’una manera intuïtiva.

BIM

GIM incorpora en les seves fitxes d’actius/ESM una nova pestanya BIM, on es geolocalitza l’actiu en el model 3D, i es pot interactuar amb ell, en un navegador web, es pot navegar pel model i consultar tant la informació com els parts de GIM de qualsevol actiu. Avantatges:

Localització fàcil i intuïtiva d'actius en el model 3D.

Localitzar parts i equips propers per a l'optimització d'intervencions.

Identificar molt senzillament en el model 3D necessitats de EPI, accessos, claus, permisos, etc.

Utilitza el model 3D per revisar l'estat de les actuacions dels equips crítics, i veure la seva informació GIM.

Cerca massiva d'actius en el model 3D (exemple: totes les lluminàries d'un tipus).

Preventiu tècnic legal i recomanat

GIM s’integra amb la base de dades de gammes tecnicolegals BEDEC de l’ITeC (https://itec.es/servicios/bedec/). Mitjançant aquesta integració, es manté fàcilment actualitzat el preventiu, conductiu o substitutiu tècnic legal i recomanat de tot tipus de màquina de serveis generals creada a GIM. Amb una freqüència aproximada de 6 mesos, BEDEC i per tant GIM, és actualitzat amb les últimes novetats aparegudes als reglaments i BOE’s, la qual cosa aporta una fiabilitat total sobre la vigència del manteniment tècnic legal aplicat.

Smart Planner

Des de GIM es permet optimitzar i simplificar la planificació de l’execució de tasques, així com adaptar en temps real aquesta planificació a esdeveniments sobrevinguts. Com a conseqüència, ofereix en tot moment una visió global i real de l’estat, avanç i grau d’execució de tots els treballs considerats i els recursos implicats (personal, vehicles, maquinària, etc.).

Gestió Integral de Manteniment

GMAO, amb 'G' de GIM