Avís legal

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web www.tcman.com (en endavant, la Pàgina) titularitat de Tecnologia a les mans, amb NIF B61397055 i adreça a Passeig Maragall, 120, Oficina 2 i 3 contacte: Eloy Ortega Vigara.

La utilització de la Pàgina requereix l’acceptació de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina.

Ús de la pàgina

L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

TCMAN actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquest avís, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

TCMAN podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari al que expressat en el present Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

TCMAN no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de TCMAN.

Enllaços o links

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de TCMAN que no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o a el tractament de les seves dades de caràcter personal. TCMAN recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de TCMAN ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. TCMAN es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Menors d'edat

TCMAN recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

TCMAN els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que es pugui decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i a quins no.

Responsabilitats

TCMAN no serà responsable directa ni subsidiàriament:

 • La qualitat de el servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
 • Els danys que es puguin causar en els equips de l'usuari per la utilització de la Pàgina.
 • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
 • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
 • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. TCMAN no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

 •  Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a TCMAN per mitjà de la Pàgina.
 • De la realització de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.
 • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Fur

El present Avís Legal es troba redactat en castellà i sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació d’clàusules estableix el present Avís Legal es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.

Si alguna de les clàusules descrites a l’Avís Legal fos declarada nul·la i sense efecte, continuaran essent d’aplicació les restants, sense que hagin de quedar afectades per la declaració de nul·litat.

Darrera actualització: 19 de gener de 2021.

Política de privacitat

TCMAN, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.tcman.com (en endavant, la Pàgina) la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament a l’accedir al seu web.

L’Usuari, a l’proporcionar als TCMAN les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics del web, apartat de contacte i, si s’escau, a través de la marcació de la corresponent casella d’acceptació, consent expressament que TCMAN pugui tractar aquests dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privadesa i Protecció de dades i per als fins aquí expressats.

TCMAN posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut . Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat o quan ho demani el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.

TCMAN manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades.

Les dades personals facilitades seran tractades per la Companyia i s’utilitzaran d’acord amb la següent informació.

Quines dades de caràcter personal recollim i per a què les fem servir?

 • Dades recollides de manera directa: per la cumplimentació voluntària de l'formulari de contacte.
 • Dades recollides de manera indirecta mitjançant l'ús de cookies: per estadístiques, per analitzar l'ús que es fa de la nostra Pàgina i facilitar serveis de valor afegit com el mapa d'ubicació de les nostres oficines.

A la taula que li mostrem a continuació trobareu informació més detallada sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, incloent-se els següents epígrafs:

 • Finalitats principals: S'identifica amb quina finalitat necessitem recollir les seves dades, és a dir, per què tractem la seva informació.
 • Legitimació: Es detalla el motiu que ens habilita per poder tractar les seves dades.
 • Terminis de conservació: S'identifica el termini concret de conservació o els criteris que determinen aquest període.
 • Destinataris: Identifiquem, si s'escau, amb qui compartirem les seves dades de forma legítima.
 • Drets dels interessats: L'informem sobre els drets que l'assisteixen com a interessat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament

Denominació social: Tecnología en sus Manos, S.L.
NIF: B61397055
Direcció: Passeig de Maragall, 120, Oficina 2 i 3.
Telèfon: +34 932 917 766
Email: info@tcman.com

Finalitats

 • Formulari Contacte: atendre la sol·licitud d'informació demanada a través del formulari de contacte.
 • Cookies: proporcionar estadístiques associades a l'ús de la Pàgina.

Legitimació i conservació

La base per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari a l’marcar la casella d’acceptació.

Els camps del formulari de contacte marcats amb un asterisc (*) tenen la consideració de camps necessaris per gestionar l’objecte d’aquest. De no facilitar, no serà possible atendre la seva sol·licitud.

Consulteu la nostra política de cookies per obtenir informació sobre les cookies necessàries per al funcionament del web.

 • Les dades de contacte es conservaran durant el temps necessari per atendre la seva consulta i no se sol·liciti la seva supressió.
 • Consulteu la nostra Política de Cookies per identificar la vigència de cada galeta.

Destinataris de cessions i transferències internacionals.

No s’han previst cessions de les seves dades a tercers.

Responsables de serveis d’anàlisi web: La Pàgina té habilitats els serveis de Google Analytics prestats per Google LLC. La interacció amb els usuaris per l’ús d’aquesta eina implica la transferència internacional de dades, de tipus analític i tècnic en relació amb la Pàgina.

Drets dels interessats

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça indicada anteriorment.

Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es).

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.

Companyia adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos als quals estan exposats.

La Pàgina disposa de el Certificat SSL (Secure Socket Layer), amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el navegador i la nostra Pàgina.

El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada, que asseguren que només sigui intel·ligible per al dispositiu de l’usuari i el de la Pàgina. D’aquesta manera, a l’utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 • Que l'usuari està comunicant les seves dades a el centre servidor de la pàgina i no a qualsevol altre.
 • Que entre l'usuari i la pàgina les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Per verificar que es troba en un entorn segur, el Client ha de revisar que la direcció de la Pàgina de verificació comenci per https://

També pot identificar la Pàgina com a segura quan aparegui la icona d’un cadenat a la barra de direcció del seu navegador.

Finalment, també pot verificar la presència del certificat SSL comprovant les propietats de la Pàgina en el seu navegador, per a això haurà de consultar les característiques de la mateixa.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privadesa i en les pràctiques d’administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent la Companyia afegir, modificar o eliminar l’esmentada política de privacitat quan ho consideri necessari.

En cap cas la Companyia modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaços en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.

Darrera actualització: 19 de gener de 2021.